Faculty at School of Management and Entrepreneurship

Sundaravaradhan Venkatesh

Sundaravaradhan Venkatesh

Ph.D., IIM Ahmedabad


Contact Information